February 08, 2007: Patagonia, AZ to Patagonia, AZ

Pleasant day with Sally